Joinin
Navigation
(c) Joinin BV 2020

Privacy Statement

De begrippen die in dit Privacy Statement (Privacy Policy), met hoofdletter zijn geschreven hebben dezelfde betekenis als die begrippen in de Algemene Voorwaarden Consumenten Ontmoetingsapplicatie Joinin.

Wanneer u de App van Joinin bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Joinin, worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Joinin B.V., Schoolstraat 57, 1111 BP Diemen, Nederland. Joinin gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Joinin houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Vanaf 25 mei 2018 wordt bescherming van persoonsgegevens op Europees niveau geregeld in de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. Deze is gebaseerd op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad zoals vastgesteld op 27 april 2016. Onze handelswijze en gegevensverwerking voldoet ook aan deze Verordening. Ook ander van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy worden door Joinin nageleefd.

 

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Joinin verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming van passende ontmoetingen op basis van de door u, de Deelnemer, opgegeven zoekcriteria.
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
 • Om u binnen de App op de hoogte te brengen en houden van de producten en diensten van Joinin en haar samenwerkingspartners. Daartoe worden uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk gedeeld met onze samenwerkingspartners.
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
 • Om het inloggen via Facebook mogelijk te maken om u eenvoudig te registreren voor Joinin.
 • Om u gerichte activiteiten te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie (Join genaamd) worden getoond van een activiteit waarvan Joinin op basis van de door u aan haar verstrekte gegevens, vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
 • Om te voldoen aan de op Joinin van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

De over u bekende informatie kan door Joinin voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Joinin in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Joinin voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld, uitsluitend tot doel om voor de door de gebruiker zelf opgegeven interessegebieden interessante aanbiedingen en acties samen te stellen welke vervolgens ook zullen worden aangeboden aan de gebruiker. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van WBPR van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van Joinin, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Joinin producten en/of diensten.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Joinin zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan samenwerkingspartijen van Joinin, die onder andere door Joinin worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Daarnaast is het mogelijk dat Joinin op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Joinin zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Indien er een eventueel dispuut ontstaat tussen u en een andere gebruiker, waarbij in strijd is gehandeld met onze Algemene Voorwaarden Consumenten Ontmoetingsapplicatie Joinin, met name artikel 3.1 en 3.2 met betrekking tot ongewenste gedragingen. Zal in dat geval een aangewezen medewerker van Joinin welke belast is met de klachtafhandelingen, zichzelf toegang kunnen geven tot het onderlinge chatverkeer tussen u en de andere gebruiker. Als blijkt dat de klacht terecht is, dan zal hiertegen worden opgetreden een en ander zoals verwoord in onze Algemene Voorwaarden Consumenten Ontmoetingsapplicatie Joinin. De gegevens welke worden gecontroleerd zullen echter niet openbaar worden gemaakt of op andere wijze aan derden worden meegedeeld. Uitsluitend de medewerker die belast is met de klachtenafhandeling zal hiervan op de hoogte zijn. Ook hiervoor geldt dat bij een eventueel politieonderzoek medewerking zal moeten worden verleend aan inzage in deze gegevens.

 

Verzamelen van informatie via de App of via de website

Bij gebruik van de website van Joinin kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Joinin werkt voornamelijk met een App. De informatie welke u opgeeft via de App en de informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Joinin en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website en App van Joinin (Joininlive.com) te vergemakkelijken.
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Join-in.eu website te analyseren en de Joinin app. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde Join of webpagina bezoeken, zodat Joinin weet welke (onderdelen) van haar App en website populair zijn.
 • Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke voor u interessante advertenties van activiteiten (Joins) aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een Join heeft geklikt. Voorbeeld: op de App kan aan u een Join worden getoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde Join ziet, kan worden bijgehouden welke Joins al aan u zijn vertoond.
 • Voor targetting doeleinden: om op basis van uw zoekgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde Joins kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites. Voorbeeld: als u geregeld op een sport gerelateerde website komt wordt ervan uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in een het vinden van een deelgenoot in het gezamenlijk interessegebied sporten.

 

De door Joinin op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Joinin verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Joinin verwerkte persoonsgegevens. Joinin maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

 

Verwijderen en weigeren cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer; browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Joinin, of indien u via een link terechtkomt op de site van een derde, zijn de Voorwaarden en Privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de Privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen. Voor diensten van Joinin waartoe u toegang kan krijgen via social mediadiensten van derde partijen, geldt dat Joinin de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

 

Beveiliging gegevens

Joinin respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Joinin. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Joinin voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Joinin spant zich verder in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Joinin is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Joinin.

 

Inzage en correctie gegevens, dataportabiliteit en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Joinin zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u het ontvangen van voorstellen eenvoudig stopzetten, hiervoor verwijdert u uw account er zullen dan geen voorstellen meer naar u worden gestuurd van interessante Joins. U kunt daarnaast via e-mail privacy@joininlive.com een verzoek doen om uw gegevens digitaal te ontvangen. Hierbij maken wij ook inzichtelijk welke gegevens wij van u hebben verzameld over uw interessegebieden op basis waarvan wij u voorstellen doen voor interessante activiteiten (Joins).

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Joinin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal bij de Algemene Informatie op onze App worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2018.