Joinin
Navigation
(c) Joinin BV 2020

Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Applicatie of App: het online platform waar de in artikel 1.1. van deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening plaats vindt.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst voor een Lidmaatschap aangaat met Joinin.
 3. Join: een door een Deelnemer aangemaakte advertentie van een activiteit.
 4. Joinin: Joinin B.V., Schoolstraat 57, 1111 BP Diemen, Nederland, de ondernemer die de in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening aanbiedt.
 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Joinin en een Deelnemer die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 6. Lidmaatschapsgeld: het bedrag dat de Deelnemer voor het Lidmaatschap aan Joinin verschuldigd is.
 7. Privacy Statement: de voorwaarden van Joinin met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 1. Dienstverlening

1.1 Het Lidmaatschap van Joinin bestaat uit het gebruikmaken door de Deelnemer van een online Platform waarbij Deelnemers een profiel aanmaken en met andere geregistreerde Deelnemers in contact kunnen komen door het aanmaken van een activiteit, Join genaamd. Deelnemers die op grond van door een andere Deelnemer aangemaakte Join en de door Joinin vastgestelde indicatoren een gezamenlijk interessegebied hebben, krijgen Joins voorgesteld. Na wederzijdse interesse worden de Deelnemers aan elkaar voorgesteld, waarna zij samen kunnen deelnemen aan de activiteit. Joinin geeft binnen haar Applicatie inzicht in hoe de indicatoren worden verzameld.

1.2 Joinin geeft op geen enkele wijze garantie op succes of op een geslaagde gedeelde activiteit. Joinin is slechts een ontmoetingsplatform.

1.3 Joinin is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze biedt haar diensten vooralsnog gratis aan. Joinin behoudt zich het recht voor betaling te gaan vragen voor het Lidmaatschap. Ze zal alvorens het aangaan van een eventueel betaald Lidmaatschap duidelijke voorlichting geven over de tarieven, de automatische verlenging van het Lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Applicatie zodat de Deelnemer een goede inschatting kan maken van het aanbod. De Deelnemer is bij de overschakeling naar een betaald Lidmaatschap gerechtigd het Lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.

1.4 Joinin kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die van de Applicatie gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd en gewenst type ontmoeting. Deze eisen worden op de Applicatie alvorens het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Deelnemer af te bakenen en de kans op een succesvolle gezamenlijke activiteit met iemand met hetzelfde interessegebied te vergroten.

1.5 Op Joinin worden de volgende aanvullende eisen gesteld: de Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn om gebruik te maken van Joinin.

1.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Joinin informeert de Deelnemer voorafgaand aan het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

1.7 Indien de dienstverlening plaats vindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Joinin geeft hierover heldere informatie op haar Applicatie indien zal worden overgegaan op betaalde Lidmaatschappen.

1.8 Joinin kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Applicatie beschikbaar stellen.

 

Artikel 2. Beschikbaarheid en omvang dienstverlening

2.1 Joinin spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Joinin staat niet in voor continue en/of ononderbroken beschikbaarheid van de Applicatie.

2.2 Als er onderhoud aan de Applicatie wordt verricht dan zal Joinin dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

2.3 Joinin wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen en/of garanties voor de Applicatie van de hand. Er wordt geen garantie gegeven dat de Applicatie beantwoordt aan de verwachtingen; de App wordt “AS-IS” verstrekt en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit, beschikbaarheid of juistheid. Voor zover wettelijk toegestaan doet de Deelnemer afstand van de rechten uit Titel 1 Boek 7 BW (koop) ten aanzien van de Applicatie.

 

Artikel 3. Gedrag van Deelnemers

3.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet- of regelgeving te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Joinin,
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen,
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

3.2 Het is de Deelnemer bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden,
 • onwaarheden in de Joins te vermelden,
 • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden,
 • meerdere profielen per persoon in te vullen,
 • commerciële informatie te verspreiden,
 • inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden,
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of Joinin toe te brengen,
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen,
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer, dit geldt niet voor de door de gebruiker aangemaakte Joins (activiteiten),
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk,
 • de App op zodanige wijze te gebruiken dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging, of schade wordt toegebracht aan Joinin, de App, of derden.

3.3 Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 is Joinin gerechtigd het Lidmaatschap van de Deelnemer op te zeggen en zijn profiel direct aan te passen, blokkeren of verwijderen. Joinin stelt de Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Joinin restitueert het eventueel betaalde Lidmaatschapsgeld met uitzondering van het Lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn

3.4 De Deelnemer accepteert dat Joinin als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

 

Artikel 4. Klachten over Deelnemers, misleiding

4.1 Als Joinin een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt zij deze klacht en neemt zij zo nodig gepaste maatregelen. Joinin spant zich in om profielen van Deelnemer die evidente onwaarheden bevatten, evident misleidend zijn of waarvan anderszins voorshands duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

4.2 Joinin spant zich in om Deelnemer te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op Joinin. Op de Applicatie zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen doormiddel van een guideline welke tijdens de aanmelding aan de Deelnemers wordt getoond.

 

Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van Joinin is de Privacy Statement van Joinin van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. Joinin houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

5.2 Als er bij Joinin een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Joinin gerechtigd om kennis te nemen van de via Joinin tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Joinin werkt dit nader uit in de Privacy Statement.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Joinin en/of haar leidinggevende ondergeschikten sluit Joinin haar volledige aansprakelijkheid uit jegens de Deelnemer en/of derden voor schade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst en/of het gebruik of de resultaten van de Applicatie, dit alles in de breedste zin (tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond).

6.2 Indien de bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid niet standhoudt, is de totale aansprakelijkheid van Joinin jegens de Deelnemer en/of een derde (die een desbetreffende vordering indient via de Deelnemer) nooit hoger dan het geldbedrag dat de Deelnemer daadwerkelijk aan Joinin heeft betaald voor de Applicatie, dan wel – voor het geval de Applicatie kosteloos ter beschikking is gesteld – nooit hoger dan de vergoeding (exclusief btw) die Joinin daadwerkelijk van de Deelnemer ontving in de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande zes maanden. De aansprakelijkheid van Joinin zal in geen geval meer dan Euro 500 bedragen.

6.3 Joinin is nooit aansprakelijk jegens de Deelnemer en/of een derde (die een desbetreffende vordering indient via de Deelnemer) voor eventuele indirecte schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van gedragingen van andere Deelnemers binnen de Applicatie, schade als gevolg van gedragingen van andere Deelnemers tijdens een gezamenlijke activiteit in aansluiting op kennismaking via de Applicatie en schade als gevolg van het uitvoeren door de Deelnemer zelf van een activiteit in aansluiting op kennismaking via de Applicatie.

6.4 De Deelnemer is tegenover Joinin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.

 

Artikel 7. Opzegging Deelnemer

7.1 Een Lidmaatschap dat gratis door Joinin wordt aangeboden wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is te allen tijde zonder opgaaf van reden opzegbaar door zowel de Deelnemer als door Joinin.

7.2 Een Lidmaatschap waarvoor door de Deelnemer enig bedrag aan Joinin wordt betaald wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Joinin wijst de Deelnemer bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze stilzwijgende verlenging. Een betaald Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode met een opzegtermijn van een maand.

7.3 De Deelnemer heeft 14 dagen na het aangaan van betaald Lidmaatschap de mogelijkheid om zonder opgave van redenen het Lidmaatschap te beëindigen. Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Joinin, dan is Joinin gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor een maand, afhankelijk van het gekozen abonnement (van 1, 3 of 6 maanden). Joinin vraagt de Deelnemer nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Deelnemer hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Deelnemer toch herroept.

7.4 Wanneer de Deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht stuurt Joinin de Deelnemer na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 8. Aanvullende bepalingen en wijzigingen

8.1 Deze Algemene Voorwaarden Consumenten Ontmoetingsapplicatie Joinin kunnen worden gewijzigd door Joinin. De meest recente versie is altijd online terug te vinden in de Applicatie.

8.2 Deelname aan Ontmoetingsapplicatie Joinin door middel van het aanmaken van een profiel, betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 De door de Deelnemer verschuldigde bedragen voor een betaald Lidmaatschap dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap. Verschuldigde maandbedragen dienen middels een automatische incasso vooruit betaald te worden. Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij, nadat hij door Joinin is gewezen op de te laten betaling en Joinin hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Joinin gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over de openstaand bedragen tot Euro 2.500, 10% over de daaropvolgende Euro 2.500 en 5% over de volgende Euro 5.000 met een maximum van Euro 40,-.

 

Artikel 10. Aanvullende Voorwaarden Joinin

10.1 Door inschrijving gaat de Deelnemer akkoord met het aanbieden door Joinin en/of haar samenwerkingspartners van speciale voor gebruikers van Joinin samengestelde acties. Zie in dit verband ook het Privacy statement van Joinin.

10.2 Joinin heeft de vrijheid om aanvullende Lidmaatschappen aan te bieden waardoor de gebruiker meer functionaliteiten binnen de Applicatie kan aankopen. De kosten en voorwaarden van deze aanvullende diensten zijn te allen tijde terug te vinden bij de algemene informatie binnen de Applicatie.

10.3 De Deelnemer kan ook een Lidmaatschap nemen op andere specifieke diensten, zoals de toegang tot smartphone Applicaties. Indien van toepassing worden deze diensten ingekocht bij andere dienstverleners en mogelijks onderworpen aan andere (betalings)voorwaarden dan die van Joinin bijv. iTunes voor het Lidmaatschap voor de iPhone Applicatie). De factureringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en de voorwaarden voor het verlengen van een Lidmaatschap van deze specifieke diensten zullen worden voorgelegd aan de Deelnemer voordat tot koop wordt overgegaan.

10.4 Prijswijzigingen zijn alleen van toepassing op nieuwe aankopen.

10.5 Joinin garandeert niet dat zij de Joinin uitgewisselde berichten bewaart. Na 1 jaar worden alle via Joinin uitgewisselde berichten tussen de Deelnemer en andere Deelnemers in ieder geval automatisch verwijderd.

10.6 Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van Joinin, zal Joinin de profielen opheffen van Deelnemers die de Applicatie gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet hebben gebruikt.

10.7 Teneinde zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van het Lidmaatschap, moet de Deelnemer beschikken over de geschikte hardware, en meest recente software.

10.8 Het is de Deelnemer niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres en verwijzingen naar social mediakanalen) openbaar te maken op zijn of haar profiel of in een Join, of veelvuldig te verspreiden via Joinin. Joinin heeft het recht deze gegevens te verwijderen. Het is wel toegestaan deze informatie in persoonlijke gesprekken met andere Deelnemers uit te wisselen.

Gevolgen van openbaarmaking van persoonlijke gegevens op Joinin door de Deelnemer zijn geheel voor rekening van de Deelnemer, die het initiatief neemt tot verspreiding van zijn persoonlijke informatie.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Lidmaatschappen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Joinin en de Deelnemer zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Joinin: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald lidmaatschap of een onbetaalde registratie aangaat met Joinin.
 3. Deelnemers: de andere Consumenten die een betaalde overeenkomst heeft gesloten met, danwel een onbetaald registratie heeft gedaan bij, Joinin.
 4. Applicatie of App: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Joinin en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 6. Registratie: het vrijblijvend inschrijven en gebruikmaken van Joinin als ontmoetingsplatvorm
 7. Join: een door een Deelnemer aangemaakte advertentie van een activiteit.
 8. Privacy Statement: de voorwaarden van Joinin met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens